Souhra s knihou

ČTI, PIŠ, MALUJ -

 TVOŘENÍM SE UČÍME!Souhra s knihou je metoda, jak tvořivě a zábavně rozvíjet čtenářskou gramotnost.
 Děti spoluvytvářejí vlastní knížku jako dárek a zažívají ocenění a motivaci k dalšímu čtení a psaní, 
když si ji pak obdarovaný přečte spolu s nimi.


K tomu slouží speciálně připravené doplňovací knížečky:


Kořínek a Větvička v ...

- pro školkáčky a děti z prvních tříd 

- vhodné pro rozvoj čtenářské pregramotnosti
- chcete-li si o Kořínkovi a Větvičce zahrát divadélko nebo si jen tak zazpívat, můžete využít písničky Bobula a Bukvice, Kořínek, nebo Rozlučková (klikni)

- k sešitu je také videonávod na výrobu Kořínka a Větvičky (klikni)Pipin, Týna a ...
- doma pro děti od školky až do páté třídy
- ve škole při souhře s knihou cca pro třetí až pátou třídu
Pipin bydlí na zámku a skoro všechno je v pořádku.
Pak ale jeho tatínek kastelán dostane výpověď a v pořádku najednou není vůbec nic. Podaří se Pipinovi a Týně vyřešit tajemství starého zámku?


Dobrodružství pana ...
- doma pro děti od první třídy až do šesté
- ve škole při souhře s knihou pro pátou až šestou třídu
Pan ... jednoho dne musí opustit svůj podzemní domov a vypravit se do velkého a nebezpečného světa, aby zachránil svou malou kamarádku a možná i někoho dalšího. 
Jak s doplňovacími sešity pracovat?

  
Doma

Doplňovací texty lze používat doma tak, že rodič čte společně s dítětem a pomáhá mu doplňovat, nebo za něj vpisuje - pokud je dítě dyslektik, dysgrafik nebo psaní ještě nezvládá. Každý sešit obsahuje příběh s vynechanými místy, kam děti dopisují části děje, ale také třeba jména postav, vzhled postav atd., které samy vymyslely. Sešity si také samy ilustrují a podílejí se tak na vytvoření své vlastní krátké knihy.Ve škole

Souhra s knihou je metoda, jak ve škole pracovat s doplňovacími texty. Metoda vychází z dílen čtení a psaní. Každý sešit obsahuje příběh s vynechanými místy, kam děti při dílně dopisují krátké části děje, ale také třeba jména postav, vzhled postav atd., které samy vymyslely. Sešity si také samy ilustrují a podílejí se tak na vytvoření své vlastní krátké knihy, která může sloužit jako dárek pro rodiče.


Práce ve škole - na čem záleží?

1) Cílem souhry s knihou je rozvíjení čtenářských a tvořivých dovedností, získávání inspirace a odvahy ke čtení a psaní, rozvoj významového uvědomění a morfologicko-syntaktického uvědomění.

2) Žáci během delšího období postupně vyplňují knížku, např. jednou za týden nebo za dva týdny, zpravidla jednu kapitolu v jedné dílně. Knížku také postupně ilustrují. Poté knížku mohou darovat někomu za svých blízkých (např. ke Svátku matek).

3) Důležité je, aby pak nastalo společné sdílení, tj. aby si ji rodič nebo jiný obdarovaný přečetl spolu s dítětem, a tím jeho práci ocenil. Doporučujeme rodiče předem upozornit na důležitost tohoto kroku a vysvětlit jim, že půvab textu je v dětské kreativitě, nikoli v pravopisné správnosti.

4) Je možné se během dílny věnovat jen čtení knížky a doplňování knížky. Efektivnější z hlediska čtenářské gramotnosti je držet se modelu dílen čtení a psaní: 1.minilekce – 2. čtení/psaní – 3. reflexe.


Jak vypadá model dílen čtení a psaní při práci s doplňovacími sešity?


1. Minilekce (5 – 10 min.)

Při minilekci se připomínají pravidla dílny (např.: 1. Můžeš při čtení sedět tam, kde se dobře cítíš. 2. Připrav si knihu před začátkem dílny. 3. Žádné přestávky na záchod a pití. 4. Nikoho nevyrušuj. 5. Čti po celou dobu.) nebo se stanovují čtenářské úkoly. Seznam čtenářských úkolů najdete níže.

2. Vlastní čtení a doplňování (25 – 35 min.)

V úplně první dílně doporučujeme pracovat kolektivně, pod vedením učitele, využívat modelování, tj. předvádět nahlas žákům, jak jako učitel při čtení a doplňování přemýšlím, co napíšu a proč.
Poté už každý žák pracuje se svou vlastní knihou, nebo mohou někteří žáci pracovat ve dvojicích, jistě přijde moment, kdy budou mít potřebu se rozdělit. Učitel podporuje kreativní nápady, musí mít však knihu přečtenou dopředu, aby pomohl dětem předcházet případným budoucím nesrovnalostem. Knížku je vhodné doplňovat gumovacím perem, nebo nejprve tužkou, a později, až bude zřejmé, že je doplnění vskutku vyhovující, přepsat perem. Doplňování je kreativní proces, vyžadující soustředění na obsah. Proto doporučujeme rezignovat na pravopis. Ilustrace bývají většinou přesouvány do jiných vyučovacích hodin.

3. Reflexe (5 – 10 min.)
Reflexe může probíhat v komunitním kruhu, ve skupinách, ve dvojicích. Jedná se o prostor pro ohlédnutí za vlastním doplňováním a dopadem minilekce. Pokud je to možné, osvědčuje se ponechat reflexi větší časový prostor, žáci často protažení hodiny ani neregistrují, protože se chtějí dostat ke slovu.

Použité zdroje:
Dejnožková, L.: Minilekce v metodě souhra s knihou. V tisku.
Mrkvičková, I. (2016). Souhra s knihou aneb čtení a dotváření knihy. In J. Vala, J., J. Kusá (Eds.) Text jako učební úloha (s. 100 – 120). Olomouc: Univerzita Palackého.

Čtenářské úkoly pro minilekce

Velice děkuji paní učitelce Dejnožkové, která sepsala  a vyzkoušela v praxi všechny následující náměty. Následující zkrácený text pochází z její výše uvedené závěrečné práce (Dejnožková, 2017). Můžete si nejdříve pročíst ukázkových hodin, které jsou v textu barevně vyznačeny, nebo se rovnou začíst do celého textu L. Dejnožkové:

Jednotlivé minilekce jsem rozdělila do tří základních skupin podle toho, co mohou rozvíjet. První skupinu tvoří náměty, které se věnují zejména správnému přístupu žáků k doplňování textu. Měly by být zařazovány v prvních hodinách věnovaných souhře s knihou, později v důsledku vzešlé potřeby je možno se k těmto námětům vracet a jen si se žáky připomínat jejich význam. Druhou skupinu námětů považuji za nosnou a tvoří ji témata minilekcí, která si kladou za cíl rozvíjet vybrané čtenářské strategie. Třetí skupina námětů je jakýmsi volně zařaditelným zásobníkem.

1.        Minilekce vedoucí ke správné práci při souhře s knihou

Již od prvního momentu, kdy žáci dostanou knihu poprvé do ruky, ještě před samotným doplňováním, začíná se doširoka otevírat brána plná čtenářských zážitků. Věnujme tomuto momentu pozornost a využijme této situace, která nám nabízí půdu pro zasetí semínka zvědavosti a také předvídání. Pokusme se žáky rozhovořit o tom, co očekávají, že se bude dít, o čem příběh bude, jak na něm budou pracovat. Pokud budeme žáky vést k tomu, aby své názory odůvodňovali, budeme je tak směrovat k tomu, aby se pokoušeli svůj názor o něco opírat – obálka knihy, název, uspořádání textu.
Do prvních minilekcí autorka metody doporučuje zařadit společné odpovídání na šest otázek, které se zaměřují na správnou práci při souhře s knihou:
1. Do kterých míst máš v knížce psát? (do vytečkovaných mezer)
2. Kam namaluješ obrázky? (do prázdného rámečku na konci každé kapitoly)
3. Kdy napíšeš název kapitoly? (po přečtení celé kapitoly)
4. Musíš dočíst větu až do konce, abys do ní mohl dopsat to pravé? (ano)
5. Musíš při vyplňování mezer navazovat na to, co se zatím v příběhu stalo? (ano Pozor! Platí to i pro tvoje obrázky.)
6. Musíš napsat přesně tak dlouhou větu nebo slovo, jak je dlouhá vytečkovaná mezera? (ne)
V těchto otázkách již nacházíme odkazy k některým čtenářským strategiím, o kterých bude řeč v kapitole 3.2. První, druhá a šestá otázka má logicky jasnou odpověď, žáci těmto otázkám zcela rozumí. Větší pozornost je vhodné věnovat otázce „Kdy napíšeš název kapitoly?“, společně se s žáky v rámci minilekce dovtípit momentu, kdy je nejvhodnější název kapitoly doplnit, z jakého důvodu. Tento postup – dopisování názvy kapitoly na závěr – žáci později uplatní při jakémkoliv tvůrčím psaní. Je vhodné se v rámci této minilekce také zastavit u toho, jak by měl takový název vypadat, co může čtenáři nabídnout, co by s ním měl udělat.
Podporu čtenářské strategie vyjasňování spatřuji ve čtvrté otázce „Musíš dočíst větu až do konce, abys do ní mohl dopsat to pravé?“ Modelováním můžeme uvést příklady, kdy předčasné doplňování způsobuje nejasnosti, nelogičnosti. Typickým příkladem je situace, kdy žák doplňuje v první části věty, ale její konec silně ovlivňuje to, co by mělo na počátku být.
Při respektování zásady, která vyplývá z otázky „Musíš při vyplňování mezer navazovat na to, co se zatím v příběhu stalo?“, podporujeme udržování souslednosti děje, rozvíjíme tak strategii shrnování. Žáci by měli běžně využívat možnosti náhledu do předchozí kapitoly.
V úvodních minilekcích také nabízíme žákům možnosti, jak k nové aktivitě přistupovat – mohou pracovat nejprve ve dvojicích, mohou si vzájemně radit, pokud nebudou žáci vědět, co doplnit, nabízet jim možnosti, jak se k takové situaci postavit – zkus si představit něco podobného z tvého okolí, zkus číst dál a pak se vrať, zkoušej číst opakovaně, případně se přijď poradit – opět prekoncept čtenářské strategie, tentokrát vyjasňování. Žáci, kteří začali pracovat ve dvojicích, dříve či později budou mít potřebu se oddělit, aby mohli své příběhy vést po své vlastní ose.
Z vlastní zkušenosti vím, že si žáci metodu velmi brzy osvojí a je potom na nás, abychom jim pomohli vytěžit z ní maximum.

Ukázková hodina 1 (příprava na souhru s knihou)

V úvodu hodiny jsme se s žáky sešli v komunitním kruhu, doprostřed jsem položila knihy Pipin, Týna a... Vyzvala jsem je, aby začali „hádat“, co se bude dít, vždy jsem se snažila, aby svůj nápad něčím podpořili. Jelikož někteří žáci měli v loňském roce sourozence či kamarády v mé třídě, tušili, o co půjde.


Nejprve jsme se věnovali titulní stránce knihy, většina žáků měla tendenci ihned doplňovat název knihy – Pipin, Týna a jméno žáka. Na toto však někteří celkem spontánně reagovali, že to přece zatím ještě nemůžeme vědět. Z pojmu „napsal/a“ se žáci ujistili v tom, že knihu budou tvořit sami, připomněli jsme si, co dělá ilustrátor a žáci pozitivně vnímali, že si příběh budou moci také ilustrovat. Velkou kapitolu našeho úvodního rozhovoru vyvolal pojem „pro“. Žáci se dovtípili, že celá kniha se stane dárkem pro někoho blízkého. Rozzářily se jim oči a ihned začali přemýšlet, komu ji věnují. Tento moment byl velmi silný a snažila jsem se jej uchopit tak, abych žáky motivovala k co možná nejlépe odvedené práci. Povídali jsme si také krátce o tom, co pro koho vyrobili a jakou to mělo odezvu. Objevil se spontánně také návrh doplňovat nejprve obyčejnou tužkou. Ilustrace titulní stránky se žákům příliš nedařila klíčovat, přišel v podstatě jediný nápad – že se z okna ven dívá ten, jehož jméno chybí v názvu.
Po prolistování knihy žáci v podstatě sami začali formulovat některá ze šesti pravidel – dovtípili se, kam budou psát, kam kreslit, kde bude název kapitoly. Tato situace mi umožnila plynule navázat  na seznamování s pravidly pro práci s knihou. První dvě otázky (Do kterých míst máš v knížce psát? Kam namaluješ obrázky?) si tedy děti položily a zodpověděly samy. Navázala jsem otázkou „Kdy napíšeš název kapitoly?“ - ve dvou případech zazněl názor, že jako první, ale ostatní žáci jej celkem briskně dementovali. Mile mě překvapilo, že se jim dařilo skvěle argumentovat – vždyť vůbec nevíme, o čem kapitola bude. Otázkám „Musíš dočíst větu až do konce, abys do ní mohl napsat to pravé?“ a „Musíš při vyplňování mezer navazovat na to, co se zatím v příběhu stalo?“ jsem se snažila věnovat velkou pozornost, avšak ze zkušenosti vím, že se žák teprve musí několikrát „napálit“, aby si toto ohlídal. Koneckonců ale v tomto vidím sílu metody souhry s knihou, nabízí velké cvičné pole. Poslední otázka „Musíš napsat přesně tak dlouhou větu nebo slovo, jak je dlouhá vytečkovaná mezera?“ byla spíše doplňující a žáci automaticky zahlásili správnou odpověď.
Následovalo představení organizační podoby takového vyučování. Jelikož mám žáky nové a ještě neznají formu klasické dílny čtení, představili jsme si jednotlivá pravidla, která mívám při dílně čtení:

1. Můžeš při čtení sedět tam, kde se dobře cítíš.
2. Připrav si knihu před začátkem dílny.
3. Žádné přestávky na záchod a pití.
4. Nikoho nevyrušuj.
5. Čti po celou dobu.

Vysvětlila jsem jim, jak hodiny budou probíhat, žáci se zajímali o to, zda budou mít na doplňování dostatek času. Povídali jsme si také o tom, že mohou začít pracovat ve dvojicích, vyjasňovat si, co je zrovna vhodné doplnit, a pak vymyslet něco společného, nebo může každý doplnit, co se mu zlíbí.
Na úvodních větách knihy jsem modelovala, jak o nich přemýšlím a jak vymýšlím, co bych tam mohla doplnit. Následně jsem žáky vyzvala, aby si našel každý místečko, které se mu líbí a sám nebo ve dvojici se pokoušeli číst a jen ústně doplňovat.
Celá hodina měla přípravný charakter, z loňského roku vím, že nelze stihnout vše vysvětlit a zvládnout první kapitolu. Chtěla jsem mít žáky připravené, naladěné a natěšené na další hodinu. Tento cíl byl splněn, podařilo se představit detailně pravidla, organizační záležitosti a také si žáci prostudovali první kapitolu, do příští hodiny tak o ní mohli přemýšlet a zvýšila se tak šance na dobrý začátek, radost ze zvládnutí úkolu.

Ukázková hodina 2 (první kapitola)


Žáci velmi pozitivně vítali, že se k Pipinovi brzy vracíme. Bylo vidět, že od minulé hodiny dostali nějaké nápady a těší se, až je zrealizují. V úvodu hodiny jsme se sešli v komunitním kruhu a svižně prošli pravidla pro dílnu čtení a psaní a také šest otázek, ve kterých se zrcadlí pravidla pro dílnu čtení a psaní. Pak jsem již žáky vybídla, aby si našli svá místa, zazněl zvuk trianglu a vrhli se do práce. Vytvořili dvě dvojice, ostatní pracovali samostatně. Jelikož měli kapitolu předpřipravenou, práce jim šla od ruky, někteří stihli začít před reflexí s ilustracemi. Po druhém „zazvonění“ jsme se opět sešli v kruhu.
Počet mých žáků čtvrtého ročníku umožňuje, aby při závěrečné reflexi dostali prostor zpravidla všichni. Umožňuje mi to mít nadstandardní přehled o tom, jak si žáci vedou. Postupně jsem předčítala text a nechala žáky předčítat svá „řešení“. Celkově vzato si v první kapitole lépe vedli ti, kteří pracovali společně. Objevovaly se chyby právě v nedodržení zmíněných pravidel „Musíš dočíst větu až do konce, abys do ní mohl napsat to pravé?“ a „Musíš při vyplňování mezer navazovat na to, co se zatím v příběhu stalo?“ Uvádím příklady:

 

     
Obrázek č. 3 a 4: První kapitola - ukázka

V závěru jsme se věnovali názvu kapitoly – v tomto úkolu se žákům velmi dobře vedlo, objevily se názvy jako: Stěhování, Pipin se stěhuje, Pipinův smutný den. 
Cíl hodiny byl splněn, žákům se podařilo doplnit celou první kapitolu, ve většině případů vhodně, zmínění žáci, kteří do věty doplnili nevhodně, sami později opravili. 

 

2.        Minilekce rozvíjející čtenářské strategie

 Pro potřebu minilekcí při souhře s knihou jsem vybrala některé strategie podle fází čtenářského procesu: předvídání, shrnování, tázání, vyjasňování, vytváření představ a hledání souvislostí. Dle mého názoru plně vyhovují prostoru, který nám souhra s knihou vytváří. Aby byly jednotlivé strategie pro žáky snáze uchopitelné, učiteli se příklady lépe modelovaly, vtiskla jsem jejich podobu do charakteru lesních zvířat. Dostávají tak konkrétní rysy a nejsou pro žáky pouhými abstraktními pojmy. Vytvořila jsem pro jednotlivá zvířata zalaminované plakáty formátu A4, kde je popsán jejich charakter a také návodné věty či otázky, které pomohou žákům lépe užívat jednotlivé strategie.

2.1    Tázání

Kladení otázek je pro žáky velmi blízkou činností, proto vnímám tuto strategii jako snáze uchopitelnou.  Základní skupinu tvoří otázky, na které najdeme v textu odpověď, dalším stupněm jsou otázky, jejichž odpověď musíme z textu vyvodit a otázky, jejichž odpověď musíme dohledat v jiném zdroji. Jinou kategorii tvoří otázky, na něž neexistuje jednoznačná odpověď. Naší cílovou metou nejsou otázky, jejichž odpověď najdeme přímo v textu, protože nevedou žáky k hlubšímu přemýšlení.

Liška Tazatelka
Liška Tazatelka představuje čtenářskou strategii tázání. V rámci minilekce představíme dětem tuto postavu. „Liška Tazatelka je velmi zvídavé zvíře, zajímá se o vše, co se kolem ní děje. Dokáže se zeptat na vše - nejen na to, co ji zajímá, ale třeba také na to, co jí vrtá hlavou. Zkus se při čtení stát Liškou Tazatelkou, čti jejíma očima a zaznamenávej si na papír všechny otázky, které tě napadají.“ Učitel pak na konkrétním příkladu modeluje, jakým způsobem se ubírají jeho myšlenky.
Před samotným představováním můžeme děti motivovat krátkým povídáním o tom, s jakými vlastnostmi bývá liška spojována, od dětí se jistě dozvíme o bystrosti, chytrosti, mazanosti.
První vlnu tázání je vhodné zařadit před samotným čtením, například v důsledku toho, co nás po minulé kapitole napadá, je to prostor i pro žáky, které zrovna nic nenapadá, inspirace. Při samotném čtení si mohou žáci otázky zaznamenávat na papír nebo do sešitu. Při reflexi se věnujeme jednotlivým otázkám, žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách.


2.2    Předvídání

Tuto čtenářskou strategii považuji v kontextu práce metodou souhry s knihou za jednu z nejzásadnějších. Čtenář ji při dotváření textu přirozeně potřebuje a současně ji kvalitně rozvíjí. Učitel hraje jakousi roli koordinátora, aby žáci neházeli jen tak nápady do pléna, ale aby své názory měli o něco opřené, vysvětlili, z čeho vycházejí, uměli své názory odůvodnit. Při dlouhodobější práci na souvislém textu se předvídání v rámci minilekce jeví jako vhodná úvodní a zároveň motivační aktivita. Žáci mohou reagovat na názory ostatních, argumentovat pro a proti, posouvat se vzájemně dál. Předvídání hraje významnou roli v propojení příběhu s čtenářovou realitou, neboť zpravidla usuzuje na základě nějaké vlastní zkušenosti, snaží se vybrat nejvíce pravděpodobnou možnost. Tato strategie zvyšuje motivaci ke čtení, přirozenou potřebou se pak stává chuť zjistit, zda „jsme měli pravdu“. Po dočtení procházíme fází, kdy hodnotíme, zda naše předpoklady byly správné, či se můžeme ohlédnout, zda jsme něco důležitého nepřehlédli. Tyto dílčí úkony jsou pak cenným základem pro vývoj pozorného čtenáře, který nejprve registruje jasně patrné, později jemně naznačené, až dokáže číst mezi řádky.

Jestřáb Předvídavý
Modelovat předvídání můžeme hned při představování Jestřába Předvídavého. Sdělíme žákům, že půjde o jestřába, a zkusíme se společně dovtípit, jaký má vtisknutý charakter, co dokáže, co si od něj zkusíme vypůjčit. Při této aktivitě již vedeme od počátku žáky k tomu, aby vždy uvedli důvod pro svůj názor. Velkou roli hraje samozřejmě pedagogický takt – učitel se snaží, aby se žáci ubírali směrem, který učitel potřebuje. Nakonec dravce představí: „Jestřáb Předvídavý patří mezi dravé ptáky, loví na otevřených prostranstvích, svou kořist vyhlíží za letu a chytá ji při prudkém výpadu do napřažených pařátů. Aby byl jestřáb při lovu úspěšný, musí předvídat, kam jeho kořist směřuje. Podívej se na dnešní čtení jestřábím okem a pokus se předvídat, kam bude směřovat příběh.“


2.3    Shrnování

Významnou roli při trénování této strategie hrají návodné věty (viz plakát), kterými žáka navádíme náležitým směrem. 
Při dílně čtení a psaní uplatňujeme uvědoměle tuto strategii jak v minilekci, tak také v závěrečné reflexi. Důležitým momentem, kdy tuto strategii mají žáci možnost využít a v podstatě v extrémní podobě – pouze několik slov – je vymýšlení názvu kapitoly. Je samozřejmé, že vymýšlení názvu je velmi specifická činnost, snažíme se vzbudit čtenářovu zvědavost, podnítit ho k dalšímu čtení. Název kapitoly tedy nemá být jen pouhým shrnutím kapitoly, je ale nutné si toto shrnutí vytvořit pro vlastní potřebu, uvědomit si jej a respektovat, abychom pak takový název byli schopni vytvořit.

Veverka Shrnovačka
Představení učitelem: „Veverka Shrnovačka shromažďuje na jedno místo to nejdůležitější, svou potravu. Tráví tak většinu času a je v této činnosti úplným mistrem. Potravu dokáže dokonale třídit a pečlivě uspořádanou uchovávat ve svých spižírnách. Jak by k dnešnímu čtení přistoupila Veverka Shrnovačka? Které informace by jí připadaly nejdůležitější? Jak by je uspořádala?  Jak by je shrnula?“


Ukázková hodina 3 (druhá kapitola)

V úvodu hodiny jsme se sešli v kruhu, prošli pravidla pro dílnu čtení a psaní a z šesti úvodních otázek pro správné doplňování do knihy jsem vyzdvihla již pouze „Musíš dočíst větu až do konce, abys do ní mohl dopsat to pravé?“ a „Musíš při vyplňování mezer navazovat na to, co se zatím v příběhu stalo?“ Dále jsem dětem představila naši novou kamarádku – Veverku Shrnovačku. Ukázala jsem jim zalaminovaný plakát a povídala o tom, co tato Veverka umí. Představovali jsme si, že jako Veverka vybírá to nejlepší, oni budou muset najít „to nej“ = to nejdůležitější, správně to setřídit a seřadit. Několikrát jsem zopakovala souslednost NEJDŘÍVE – POTOM – NAKONEC. Zazněl triangl a děti začaly pracovat.
Po dalším zvonění jsme se sešli v kruhu a začali předčítat. Zařadila jsem shrnování až posléze, aby skutečně všichni dokázali text shrnout. Ukázalo se, že žáci při doplňování čelili obtížné pasáži:          
Žáci situaci nerozklíčovali, či si ji nedostatečně představili. Když jsme si předčítali vše nahlas, začalo jim samotným postupně svítat, nebylo třeba nějakého dramatického vysvětlování, „stačilo číst s porozuměním“. Kdyby nebylo chyb, nic bychom se nenaučili. Chyba je dárek.
Velký úspěch měl u žáků moment, kdy mohli rozhodnout, kdo nebo co bude Robin – někdo se rozhodl pro pejska, někdo pro robota, jedna dívka napsala, že Robin je pohádkový princ. Od toho se pak odvíjela večeře, kterou maminka Robinovi přichystala – pejsek dostal klobásu, princ salát, roboti šrouby a baterie.
Zajímavá situace nastala v závěru čtení doplněného – název kapitoly, žáci totiž ve velkém měřítku zvolili skutečně nevhodný název, často se objevovalo „Nový kamarád“. Nechala jsem tuto situaci otevřenou a řekla, že se nyní budeme věnovat Veverce Shrnovačce, začali jsme společně shrnovat text, používala jsem návodné začátky vět. Děti velmi dobře spolupracovaly, text měly dobře zmapovaný. Na závěr jsem se jich zeptala, zda zvolily vhodný název kapitoly. Někteří žáci se začali postupně hlásit, ne všem však situace došla. Objasnili jsme tedy společně, že druhá kapitola se věnuje především Týně, jejím pocitům, jejímu zabydlování a popisuje situaci u ní doma večer. Robin je „novým“ kamarádem pouze pro nás, my jsme ho nyní objevili, ale s Týnou už nějaký čas pobývá. Našli jsme také větu, kde je řečeno, že Týna Robina dostala již k sedmým narozeninám, tedy před dvěma či třemi roky. Děti se pak dobraly k názvům jako: Týna, Přišla Týna či Týna v novém pokoji.
Cíl hodiny byl splněn – dostalo se nám úžasného příkladu, který bych si stěží naplánovala. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak snadno se jim formuluje název kapitoly, pokud si ji nejprve shrnou.

 

2.4    Hledání souvislostí

Hledání souvislostí probíhá na třech úrovních: čtenář – text, text – jiný text, text – svět kolem nás.
Čtenář – text
Na této úrovni se snažíme pomoci žákům propojit text se zkušenostmi z jejich života. Snažíme se v nich evokovat podobnou situaci, vést je k myšlenkám, jak by se v dané situaci oni zachovali, jak by se cítili nebo zda zažili něco podobného.
Text – jiný text
Snažíme se hledat souvislosti s jiným textem. Žáci se zamýšlí nad tím, zda je text něčím jinému podobný, v čem se naopak liší.
Text – svět kolem nás
Zamyšlení nad tím, zda jsme se setkali s takovou situací v reálném životě, či zda se někde na světě děje.
 Pomoci nám mohou opět návodné počátky vět nebo návodné otázky (viz plakát).

Kanec Šťoural
Představení učitelem: „Kanec Šťoural ryje, šťourá a hledá, co by dobrého snědl, nic mu neunikne, má skvěle vyvinutý čich. Pokus se text rozrýt a prošťourat tak, jak to dělá kanec na kukuřičném poli. Třeba se ti podaří najít nějaké zajímavé souvislosti!“2.5    Vyjasňování

Případné neporozumění registrujeme na úrovni slovo, věta, myšlenka. Pokud se jedná o slovo, můžeme si pomoci nějakými signály, které se v textu objevují = smysl slova pochopíme z kontextu, slovo nám také může něco připomínat, případně se jej pokusíme nahradit slovem jiným, které do kontextu zapadá.
Pokud dochází k neporozumění na úrovni věty či myšlenky, můžeme se pokusit číst dál a čtení opakovat. V případě souhry s knihou je žádoucí číst napřed, vyčkávat na signály a pak se postupně vracet (v rámci kapitoly).
Velký význam má v této situaci modelování, kdy učitel žákům přibližuje situaci a ukazuje, jak ji můžeme řešit. 

Sova Vyjasňovačka
Představení učitelem: „Sova je odpradávna symbolem moudrosti. Sova Vyjasňovačka dokáže vyslovit, čemu neporozuměla a přijít věci na kloub. Pokus se říct, čemu jsi nerozuměl a zkus to napravit.“


2.6    Vytváření představ

Pro žáky je tato strategie velmi atraktivní, avšak ne automatická. Je dobré tuto strategii rozvíjet skupinově, poukazovat na unikátnost představ. Zajímavé je vytváření představ také v momentě, kdy čtenář po přečtení knihy vidí poprvé její filmovou verzi. Vyvolá to jistě živou diskuzi o tom, jak si to každý uměl představit, důležité je pak poukázání na to, že žádná představa není jediná správná, zato všechny jsou jedinečné.
Při modelování se u žáků snažíme vytvářet co nejširší zorné pole, ale na druhou stranu poukazujeme i na detaily – co má na sobě, jak je vysoký, jak to tam voní, jestli je tam teplo... Jednotlivé představy můžeme vytvářet i nad rámec textu – jak by se choval stejný hrdina v odlišné situaci, na jiném místě, v jiném věku...

Myška Představivá
Představení učitelem: „Myška Představivá si dokonale dokáže představovat nejvybranější myší lahůdky. Vybaví si jejich tvar, velikost, barvu, dokonce i vůni a chuť. Pokus se takto detailně představovat to, o čem právě čteš.“


3      Minilekce s různým zaměřením

Také v těchto aktivitách se promítají uvedené čtenářské strategie, těmito aktivitami pak můžeme napomoci k lepšímu osvojení daných strategií. Je vhodné, aby v nějaké podobě měli žáci k dispozici přehled představených strategií, nejlépe s návodnými otázkami či počátky vět. Já využívám již zmíněných lesních zvířat, plakáty mají žáci neustále k dispozici a mohou je kdykoliv během dílny čtení a psaní používat. Je vhodné také během lekce kromě představení nového úkolu připomenout strategii, která se k němu pojí. Postupem času můžeme naopak volit postup, kdy v minilekci představíme dětem aktivitu a chceme po nich, aby se pokusily k ní přiřadit vhodnou strategii.
Jednotlivé aktivity vybíráme a zařazujeme s ohledem na to, v jaké fázi souhry s knihou se nacházíme, těžko se vytváří charakteristika postav z první kapitoly.
Při závěrečné reflexi se vracíme k zadané aktivitě. Jelikož mají v tomto případě žáci text totožný, je závěrečná reflexe celkem časově nenáročná, zavisí samozřejmě na typu úkolu, někdy vede k horlivým neutichajícím diskuzím.
Při souhře s knihou  nevnímám jako přínosné přicházet s dalším pracovním listem k vyplňování. Žáci mají dost práce se samotným doplňováním knihy a je úžasné, když se nám podaří, aby paralelně ústní formou plnili ještě nějaký úkol navíc.

3.1    Co zažila postava příjemného/nepříjemného?

Žáci se pokusí vlastními slovy formulovat, co se stalo postavě příjemného/nepříjemného. Postavu si mohou zvolit sami podle uvážení. Uplatňují se zde tak strategie shrnování, ale i hledání souvislostí – pohlíží na postavu empaticky, hledají souvislost s vlastním životem, snáze se jim klíčuje situace, která se stala jim nebo někomu z jejich okolí. Je samozřejmě na místě vybrat vhodnou kapitolu, např.:
První kapitola - tatínek dostal výpověď, rodina se musí stěhovat
Druhá kapitola – Týna kvůli stěhování přichází o své kamarády
Třetí kapitola – Týna v nové škole
Čtvrtá kapitola – maminka pomáhá Týně přestavovat nábytek; tajemství; tajná skrýš
Osmá kapitola – umět přijít se skvělým nápadem
Pokud předem promyslíme, kterou kapitolu zvolíme, můžeme pracovat nejen s tím, co nám nabízí, ale také například s tím, o čem chceme s žáky později mluvit. Ve své třídě dbám u svých žáků také na rozvoj emoční inteligence, pomáhám si příběhy Ferdy z Emušákova (kniha Ferda a jeho mouchy od autorek Michaely Dostálové, Sylvie Jančiové a Heleny Vlčkové). Jedná se o knihu s příběhy, které se věnují osmi emocím – strachu, radosti, smutku, zvědavosti, důvěře, žárlivosti, vzteku, osamocení - součástí je plyšový žabák Ferda a mouchy, které představují jednotlivé emoce. Při čtení příběhů rozjímáme o tom, jak se žabák asi cítí a které emoce – mouchy, kolem sebe má. Toto vše lze v případě této minilekce také použít.

Ukázková hodina 4 (třetí kapitola)

V úvodu hodiny jsme v komunitním kruhu zopakovali pravidla dílny. Probrali jsme společně, co se nám ukázalo minule jako přínosné – nahráváním děti dospěly k tomu, na co jsem měla myšlenky, tedy že nejlépe se tvoří název kapitoly, pokud si ji celou shrneme. V rámci minilekce jsem zadala k vyplňování třetí kapitoly také úkol – zkuste přemýšlet o tom, co zažila některá postava příjemného/nepříjemného – vymyslete oba případy.
V průběhu psaní pracovali žáci v jedné dvojici, zbytek chtěl pracovat samostatně. Celkově vzato děti při vyplňování působily již více zaběhle, měly hezké pracovní tempo. Vyvstala potřeba poukázat na to, jak vypadá přímá řeč, ne všechny děti pochopily, že je uvozovky vybídly k tomu, aby přímou řeč zvolily.
Při reflexi bylo již vidět, že se žáci s vyplňováním seznámili a že se jim daří lépe. Název kapitoly všichni uvedli shodný – Týna v nové škole. Před přečtením názvu jsme celou kapitolu společně ještě shrnuli.
Při povídání o úkolu minilekce měli všichni žáci předem připravené odpovědi. Obávala jsem se, že nebudou zcela připraveni, nebo že budou jednotlivé odpovědi „kopírovat“, ale naopak. Společnými silami jsme kapitolu ještě jednou společně procházeli a nacházeli nová a nová místa, ze kterých se dalo vyčíst, zda situace byla pro postavu příjemná, či nepříjemná. Děti tak jmenovaly jako příjemné zážitky: Pipin se opět mohl podívat do zámku, Pipina pozval kamarád ven nebo že Týna nesedí sama. Jako nepříjemné zážitky děti uvedly: Pipin sedí sám, Pipinův nový domov nemá zahradu, děti okřikla paní učitelka, maminka má spoustu práce.
Já jsem si odnesla poznatek, že je dobré vždy dětem zdůraznit, zda úkol minilekce směřuji na to, co se dosud stalo, nebo výhradně na kapitolu, se kterou pracujeme.

3. 2    Charakteristika postavy

Tuto aktivitu vnímám jako dlouhodobější – je vhodné ji začít realizovat v momentě, kdy o postavách už leccos víme, ale ještě nás toho dost také čeká. Je tak možné charakteristiku vytvářet po celou dobu práce na knize, vytvářet si ji paralelně s plynutím příběhu. Jedná se tak o další prohloubení jazykové a komunikační výchovy. Sledujeme postavy v průběhu dění, hledáme souvislosti, shrnujeme, vytváříme si představy. V praxi jsem tuto aktivitu realizovala tak, že si každý žák vybral postavu, vymezili jsme si v sešitu pro literární výchovu stránky, kam si k postavě bude psát poznámky – stručné, v bodech. Později jsme se v rámci slohu seznámili s charakteristikou postavy, v momentě, kdy měli žáci shromážděné poznatky o svých postavách, je pak setřídili do kategorií VZHLED + VLASTNOSTI, přidali jsme KDE ŽIJE + CO DĚLÁ a z těchto poznámek vytvořili celistvý text.

3.3    Co se ti na postavách líbí/nelíbí?

Postavu můžeme buď stanovit, nebo si ji žáci mohou vybrat sami. Podle toho, kdy tuto minilekci použijeme, můžeme sledovat různé jevy. Pokud ji použijeme na samém konci, žáci opět shrnují a hledají souvislosti. Pokud ji použijeme například hned v rámci první či druhé kapitoly, vzbudíme v nich tázání a můžeme si s dětmi následně povídat i o haló efektu. Žáci budou mít jistě v záloze nějaké vyprávění o tom, kdo a jak na ně kdy zapůsobil a pak se jejich přístup nějakým způsobem měnil. Tuto aktivitu můžeme zařadit také ve třech fázích – sledovat vývoj postav a sledovat náš přístup k nim – zeptat se žáků nejprve na počátku příběhu, během vygradované zápletky a potřetí v samém závěru.

3.4    Je některá z postav podobná někomu, koho znáš?

Minilekce vhodná k rozvoji strategie hledání souvislostí v kontextu text-čtenář a text- vět kolem nás. Vedeme tak žáky, aby vnímali text nejen v rovině dějové, ale také si vytvářeli představy o detailech, vlastnostech.

Ukázková hodina 5 (čtvrtá kapitola)


V úvodu minilekce jsme zopakovali veškerá pravidla a připomněli význam pravidla, které se stále učíme používat v každém případě, totiž: Musíme přečíst vždy celou větu do konce, abychom mohli doplnit to pravé. Připomněla jsem také dětem, jak je důležité plynule navazovat na příběh, neboť někteří měli tendenci vymýšlet stále nové a nové věci, ale v některých momentech kniha odkazuje na to, o čem již rozhodli, např. příjmení postav. 
Během minilekce jsem děti seznámila s novou postavou – Kancem Šťouralem. Nadšeně očekávaly, co takový kanec dovede. Vyprávěla jsem jim, jak se Kanec Šťoural chová, jak s textem zachází a jak o něm přemýšlí. Představila jsem jim úkol dnešní minilekce – Zamysli se nad tím, jestli je některá z postav podobná tobě nebo někomu, koho znáš. Čím? Triangl oznámil začátek vlastní práce.
V průběhu doplňování některé děti pracovaly samostaně, jiné ve dvojicích. Vystačily si samy, mě se na nic nedoptávaly.
Ze společného čtení vyplynulo, že dětem již nedělá žádné větší obtíže vymyslet název kapitoly. Zařazují tuto aktivitu na vhodné místo a efektivně při vymýšlení názvu využívají strategii shrnování. Objevovaly se názvy jako Tajemná skříň, Záhadná skříň nebo Stěhování záhadné skříně.
V návaznosti na upozorňování v úvodu minilekce děti dokázaly udržet linii příběhu a vhodně v úvodu kapitoly doplnily jména Týniných rodičů, což byl velký pokrok oproti předchozím kapitolám. Ačkoliv jde o stejný jev, ne všechny děti dokázaly udržet souslednost v případě předmětu, který si Pipin zapomněl ve skříni, dvě děti vymyslely nový předmět, aniž by měli promyšlenou zápletku, proč předmět mění. Naopak se chytaly za hlavu v momentě, kdy jim nekonzistentnost došla.
Přestože jsme si již vysvětlovali správnou podobu přímé řeči a funkci věty uvozovací, některým dětem činilo obtíže správně do těchto vět dosazovat. Měly pocit, že dochází ke střídání postav, nedodržovaly také správné osoby u sloves. Například:


Doplňování do přímé řeči nebo dotváření uvozovací věty bylo v této kapitole na čtyřech místech a všechna jsme museli detailně probrat a dovysvětlit z výše uvedených důvodů. Musím podotknout, že loňská skupina žáků s tímto problém neměla vůbec, což je vidět na obrázku č. 16.
Po přečtení kapitoly jsme se věnovali také úkolu minilekce. Svůj názor většina zapsala do sešitu. Děti si s tímto úkolem poradily velmi dobře, uvádím několik odpovědí: „Pipin se podobá mně, protože já jsem se sem také přistěhoval.“
„Týnin tatínek je podobný Terce, protože si také nejdřívě odbyde povinnosti.“
Po dokončení této dílny jsem usoudila, že je zapotřebí po těchto čtyřech kapitolách zařadit vyrovnávací dílnu, ve které se nebudeme posouvat dál, ale žáci dostanou prostor vyladit místa, kde mají nesrovnalosti. Navíc tato vyrovnávací dílna také pomohla částečně vyřešit to, že v případě absence žáka v den, kdy máme dílnu, je o jednu kapitolu pozadu. Jelikož jsem chtěla zvýšit účinek této vyrovnávací dílny a vzhledem k tomu, že jsme všechny nesrovnalosti probrali již ústně, očíslovala jsem kolizní místa tužkou a připravila na volný papír poznámky k těmto místům, ve kterých jsem dětem pouze připomněla, co nehraje, jak je třeba na věc pohlédnout. Tato akce vyžadovala z mé strany obsáhlou přípravu a proniknutí do každého jednotlivého příběhu, ale v počtu sedmi žáků to nebyl problém. Navíc se ukázalo, že sami žáci tuto cestu ocenili a byli spokojení, že nyní mají knížku v pořádku. Při běžném modelu této dílny nezbývá na „opravy“, raději říkám „ladění“, čas. Děti, které měly úprav málo, začaly jednotlivé kapitoly přepisovat perem či dokreslovat obrázky.

1.3.5    Jak se postava cítila?

Minilekce zdánlivě podobná té, kdy se ptám „Co zažila postava příjemného/nepříjemného“. Je vhodné tuto zařadit po první zmíněné. První zmíněná totiž žákům zužuje zorné pole a v podstatě je tak směřuje k odpovědi. Mají snadnější cestu. Tato aktivita už bere v potaz široké zorné pole – může tak být pro žáky mnohem obtížnější svůj názor formulovat. Je na učiteli, aby se pokusil žáky rozhovořit. Není neobvyklé, když se nejprve setkáme s odpovědí: „Dobře./Špatně.“ Je ale nesmírně cenné rozhovořit děti tak, aby dokázaly najít širší paletu slov pro vyjádření pocitů ruku v ruce s tím, že také vyjádří, proč zastávají takový názor. Opět v této chvíli sahám po Ferdovi a jeho mouchách.

3.6    Vzkaz postavě

Je opět na pedagogickém taktu a jazykovém citu zvolit vhodný okamžik, kdy tuto minilekci zařadit. Žák uplatňuje strategie shrnování, hledání souvislostí, předvídání. Žák má možnost „komunikovat“ s postavou, někteří žáci mají tendenci postavu podpořit, jiní si potřebují „vyřídit účty“, pokud se postava nechovala tak, jak by si představovali. Pro některé žáky je uchopení této aktivity celkem obtížné. Při druhém či třetím opakování se jim vzkaz formuluje již snadněji.

Ukázková hodina 6 (pátá kapitola)


Úvod minilekce jsem věnovala opakování členění přímé řeči. Pravidlům pro dílnu čtení a psaní jsme se věnovali jen zběžně a krátce. Zopakovali jsme si, co umí Veverka Shrnovačka a Kanec Šťoural. Navázala jsem úkolem minilekce: „Dnes máte jedinečnou možnost vzkázat něco některé z postav.“ Společně jsme se dohodli, že budeme vzkazovat hlavním hrdinům, tedy Pipinovi a Týně. Děti se mohly rozhodnout, zda vzkáží něco oběma, nebo jen jedné postavě, toto rozhodnutí jsem nechala čistě na nich. Kladla jsem ale důraz na to, aby vymyslely alespoň jeden vzkaz. Vzkaz si opět děti zaznamenávaly do sešitu. Připravila jsem pro nejlepší vzkazy list, který jsem dětem dala doprostřed komunitního kroužku, stal se určitou motivací.
Triangl oznámil začátek práce a já jsem postupně obcházela jednotlivé žáky.
Při opětovném setkání v komunitním kruhu jsme společně četli pátou kapitolu. Bylo velmi hezké poslouchat, jaké podoby děti obluďákům přiřkly. Doplňování do přímých řečí a uvozovacích vět bylo lepší, nicméně se dva ze sedmi žáků přes všechnu snahu ztráceli, opět jsme společně s ostatními vysvětlovali.
Při plnění úkolu minilekce se objevila pestrá škála vzkazů. Bylo zajímavé, že ačkoliv již v této hodině pracovali žáci spontánně samostatně, dívky shodně ve svých vzkazech apelovaly na Týnu, aby nikam nechodila – z různých důvodů. Chlapci vyjadřovali podporu a zvědavost. Na následujícím obrázku jsou zaznamenány vzkazy z této dílny. 3.7    Co bych dělal na místě postavy

Klíčová je fáze příběhu, ve které tuto minilekci zařadíme, má jít zpravidla o moment, kdy postava řeší nějaký problém, nebo kde se silně projevuje charakter postavy. Děti mohou situaci vnímat odlišně, formulují názor, vciťují se, příběh nabírá reálné rozměry – opět se více a více přibližujeme vytváření představ. Může vzniknout diskuze, ve které se mohou ostatní děti vyjadřovat k tomu, co si o tom myslí.

Ukázková hodina 7 (šestá kapitola)


V úvodu hodiny jsme se sešli v komunitním kruhu a čas vyhrazený pro minilkci jsem zcela věnovala připravenému úkolu. Nejprve jsme si připomněli naše dva známé – Veverku Shrnovačku a Kance Šťourala, potom jsem dětem zadala úkol k šesté kapitole: „Pokuste se představit, že jste některá z postav, a přemýšlejte o tom, co byste dělaly vy na jejím místě.“ Následovalo ještě podrobnější vysvětlení, modelovala jsem na předchozích kapitolách. Zazněl triangl a děti začaly pracovat.
V průběhu vlastního čtení a psaní jsem obcházela žáky a začalo se ukazovat, že šestou kapitolu v rámci jedné dílny nestihneme. Nechtěla jsem žáky stresovat či jinak demotivovat, a tak už jsem v průběhu samotného psaní avizovala, že kapitola je obsáhlá a že pokud žáci nestihnou, dokončíme další hodinu včetně úkolu z minilekce. Nechala jsem je pracovat i v čase vyhrazeném pro reflexi.
Další den jsem během hodiny čtení dala prostor pro dokončení šesté kapitoly, splnění úkolu minilekce a následné reflexi. Tento krok se ukázal jako velmi přínosný, neměli jsme pocit, že nás tlačí čas. Na samotné dokončení žákům stačilo 20 minut, o to větší prostor nám vznikl pro reflexi.
V úvodu kapitoly děti musely opět navazovat na předchozí doplnění, aby příběh navazoval. Bylo zřejmé, že děti již pracují obezřetně a uvědomují si, že se musí k dějové lince vracet. Milý moment nastal, když jsme si vzájemně sdělovali, zda se děti rozhodly Robina vzít s sebou – někdo ano, někdo ne.
Uvádím další zajímavý moment, kdy děti měly doplnit, kde má Pipin na Týnu čekat, počátek věty 2 žáky svedl nikoli k dokončení věty, ale k odpovědi na ni, viz následující obrázky. Uvádím také vhodné řešení.


Bylo poutavé s žáky diskutovat také doplnění věty, jak se Pipin dostal do zamčené zámecké zahrady. Autoři měli vždy možnost svou verzi okomentovat, dovysvětlit. Dohodli jsme se, že pokud mají nějaké ne zcela logické řešení, měli by se na volné řádky více rozepsat, aby jej objasnili, ospravedlnili, vysvětlili.


Vymyslet název kapitoly žákům nečinilo žádné potíže, objevily se názvy jako Tajemná výprava, Obluďáci, Setkání v parku, Pravda jde ven.
Žáci dostali také prostor na sdílení svého řešení úkolu zadaného během minilekce. Dětem se podařilo najít souvislosti se svým životem, tento úkol jim nečinil žádné velké potíže. Uvádím některé příklady odpovědí, viz následující obrázky. Při další realizaci tohoto námětu se pokusím děti navést k širšímu pojetí odpovědii, neboť napoprvé sice úkol zvládly, ale jejich odpovědi byly velmi stručné a krátké. Některé děti měly tendenci tento úkol spojit se vzkazem v návaznosti na poslední dílnu.


3.8    S kým bych se kamarádil a proč?

V takto zaměřené minilekci se nám nabízí možnost zapracovat na strategii hledání souvislostí. Otevírá se také debata na téma, co je přátelství a jak si přátele vybíráme.

3.9    Předmět a jeho role v příběhu

Předmět můžeme stanovit, žáci si mohou také vybírat sami. Pro některé žáky je jednodušší, když je předmět stanoven – touto variantou je možné začínat, později nechat žáky, aby se sami rozhodli. Cílem je rozšíření zorného pole při čtení, vnímání nejen postav a děje, ale i významu některých předmětů. Trénujeme také soustředění se na detail.

3.10 Co bych udělal jinak

Za vhodné načasování této aktivity považuji například moment zápletky či rozuzlení. Žák reflektuje v odpovědi své zkušenosti, dochází k propojování světa knihy se světem čtenáře.

3.11 Co jsem se naučil z chování a jednání postav/ v čem s nimi nesouhlasím?

V dílnách čtení v druhém a čtvrtém ročníku shledávám tuto aktivitu za velmi obtížnou, ale stále ji opakuji. Dětem většinou sama modeluji situace, na kterých si mohu z chování jednotlivých postav sama něco odnést. Mluvíme pak o tom, kdo je pro nás vzorem a jaký význam má vzor v životě člověka.

3.12 Jaká nezvyklá slova jsou v textu použita?

Cíleně se věnujeme strategii vyjasňování s pomocí Sovy Vyjasňovačky. Tato minilekce mě zaujala nejvíce v momentě, kdy jsem jim žákům zadala a oni se velmi aktivně zapojili. Jako by na podobnou aktivitu čekali celé roky. Měli jsme před sebou naservírováno několik slov, které jsme se společně snažili rozklíčovat. Žáci se v největší míře pokoušeli slovo nahradit jiným a přijít tak na význam původního. Tato aktivita byla velmi přínosná také pro mě, neboť mi ukázala, že i NEBOŤ může mást.

3.13 Jaký význam má prostředí pro příběh?

Na začátku je nutné dětem blíže upřesnit, co vše zahrnuje pojem „prostředí“ - vše, kolem nás, všechna místa, kde se příběh odehrává, ale také situace, atmosféra.
Žáci zapojují strategii tázání, utváření představ a také hledání souvislostí. Přínosné může být také ukázat žákům, že lze na příběh pohlédnout shora, jako nezaujatý pozorovatel, ale také jako autor, tedy mít určitý cíl a důvod, proč tato prostředí vybírám. Věřím, že když jim tento pohled připomeneme při vlastním tvořivém psaní, fantazie se rozběhne na plné obrátky.

3.14 Mapa k příběhu

Opět se jedná o dlouhodobější úkol, který je vhodné zařadit v momentě, kdy z příběhu je již patrné, kde všude se odehrává. Žáci si mohou průběžně vytvářet náčrtek mapy, na konci příběhu ji například v rámci výtvarné výchovy mohou přivést do finální podoby. Pokud bychom tuto aktivitu zařadili na samotný závěr příběhu, mohli bychom nenásilnou formou vést děti k opětovné práci s textem. Již by měly představu, kde se co děje, ale učily by se v textu umět zpětně pohybovat, neboli orinetovat se. Dohledávat, probírat s kamarády, argumentovat proč mají zde to či ono. Tato aktivita podporuje vytváření představ a hledání souvislostí. 

3.15 Poslední slovo patří mně

Velmi oblíbená aktivita, při které žáci v průběhu čtení zapíší větu, která na ně nějakým způsobem zapůsobila a poznamenají si také důvod, proč si ji vybrali. Při závěrečné reflexi žák přečte vybranou větu nahlas a ostatní se pokouší vymyslet, proč si vybral právě tuto větu, snaží se do něj vcítit, musí brát v potaz jeho postoje, chování.  Poslední slovo však patří jemu – přečte svoje odůvodnění.
Mám zkušenost, že žáci nejprve na větu nahlíží svýma očima, hledají své důvody, přemýšlí o sobě, až po několikerém opakování se daří hledat důvody a pocity právě onoho člověka.

3.16 Čtenářské kostky

Se čtenářskými kostkami jsem se seznámila přes Čtenářské kluby, které je dřív také distribuovaly, v současnosti kluby kostky nenabízí, ale lze je zakoupit v komerčních e- shopech.
V balení se nachází šest kostek: dvě žluté, dvě oranžové a dvě zelené. Na každé kostce se nachází šest otázek. Žáci hází žlutou kostkou před samotným čtením a odpovídají na otázku, která padla, zelenou kostkou hází v průběhu čtení a po četbě hází kostkou oranžovou a opět odpovídají na otázku, která padla.

1.3.17 Filmový pás

Představuji si tuto aktivitu vhodnou na závěr, kdy shrnujeme celou souhru s knihou, knihy jsou hotové. Aktivitu lze pojmout buď individuálně, nebo skupinově. Členové skupiny rozhodnou, které filmové obrázky by filmový pás měl obsahovat = shrnují nejen jednu kapitolu, ale shrnují celý příběh. Jednotlivé obrazy malují jednotliví členové = vizualizace = vytváření představ.


Subscribe